แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2564
********************************************************************************************************

*คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ในการไปราชการต่างประเทศ
2. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้รับบริการ (ลูกค้าของหน่วยงาน) หมายถึง ผู้บริหารระดับกรม/กอง/สำนัก/ศูนย์ฯ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยที่มารับบริการ ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
    1. หน่วยงาน    
    2. เพศ
ชาย
หญิง
    3. อายุ        (ระบุปีเต็ม)
    4. ระดับการศึกษา
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนต้น
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4) ปวส./ปวท./อนุปริญญา
5) ปริญญาตรี
6) ปริญญาโทหรือสูงกว่า
    5. ประเภทผู้รับบริการ
1) ผู้บริหารระดับกรม/กอง/สำนัก/ศูนย์ฯ
2) บุคลากร/เจ้าหน้าที่กรมอนามัย
    6. ประเภทงบประมาณ
1) งบรายจ่ายอื่นกรมอนามัย
2) ทุน
3) งบประมาณอื่นๆ
    7. ประเทศที่ไป   
ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
ไม่ทราบ
(0)
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
    1) ขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการมีความเหมาะสม
      - ด้านอำนวยการ เช่น เช่น การให้คำปรึกษา เรื่องงบรายจ่ายอื่น วิธีการทำสัญญายืมเงินงบรายจ่ายอื่น และเงินนอกงบประมาณ ฯลฯ
      - ด้านการขออนุมัติตัวบุคคล
      - ด้านการทําหนังสือเดินทางราชการ
      - ด้านการขอวีซ่า
      - ด้านการสื่อสาร
      - ด้านการส่งรายงาน
    2) ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
    3) ความพึงพอใจในภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
    1) ความสุภาพ อ่อนน้อม และมีมนุษย์สัมพันธ์
    2) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ รับฟังปัญหา หรือข้อสงสัยของผู้รับบริการ
    3) ให้บริการเท่าเทียมกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
    4) ความพึงพอใจในภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
3. ด้านเครื่องมือ/สิ่งอํานวยความสะดวก
    1) มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นหรือช่องทางอื่นๆ ที่สามารถแสดงความคิดเห็น
       ได้สะดวก (โทรศัพท์, Internet, website,web board, Line ฯลฯ)
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
    1) ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
    2) ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ
สิ่งที่หน่วยงานต้องปรับปรุง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2018 © Department of Health. All rights reserved. By somyostatcar@gmail.com
สถิติผู้ชม
สถิติผู้เข้าชม   13,281
วันนี้  4
เมื่อวาน  8
เดือนนี้  205
เดือนที่แล้ว  271